Bắt đầu một ngọn núi

9%(886Thứ hai)
00:0011月26日
Bắt đầu một tòa sơn trại, hai cái nhân khẩu (quân sư, mã phu), sắp sửa chế tạo mạnh nhất sơn trại. Hắn xuyên qua đến loạn thế, có được một tòa lập tức muốn giải tán sơn trại. Đối mặt với loạn thế giết chóc này, là dự định cướp tiền cướp lương thực cướp bà nương làm một đại vương Tiêu Dao Sơn, hay là giội ra máu nam nhi này, giao phong anh hùng trên đời, liều một cái danh chấn cổ kim, hỏi một tiếng: Vương hầu tướng quân, thà có dũng khí!
Phân loại:
标签: